Klauzula informacyjna dotycząca parkingu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  • DBK Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43A,
  • Bene Truck Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43A,
  • TRUCK CARE Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43A,
  • Eurotrailer Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43A,
  • Pol-Assur Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43A,
  • Nord Inwest Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43A,
  • CTC Spółka z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Radoszowskiej 1A,
  • WTC Spółka z o.o., z siedzibą w Długołęce, 55-095 Mirków, przy ul. Polnej 31.
  • NL-Leasing Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lubowidzkiej 33,
  • Remo-Car Sp. z o.o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1,
  • NEW TRUCKS Sp. z o.o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1,
  • On Road Truck Services S.A., z siedzibą w Poznaniu, 61-249 Poznań, przy ul. Obodrzyckiej.
 2. W Spółce wyznaczono inspektora ochrony danych, którym jest Paweł Markiewicz. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych na adres mailowy: iod@m3mcom.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki polegającym m.in. na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na terenie administrowanym przez Spółkę, konieczności monitorowania i nadzorowania pojazdów parkujących na terenie administrowanym przez Spółkę, a także w celu ustalania, obrony i dochodzenia potencjalnych roszczeń.
 4. W niektórych sytuacjach Spółka ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji celu przetwarzani danych, z zastrzeżeniem, że Spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, o których w pkt. 3 powyżej.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Spółki dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Na działania Spółki, w zakresie odnoszącym się do przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla podmiotu danych. Dodatkowo, administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustalaniu, dochodzeniu lub ochronie przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu i osobom przebywającym na obszarze prowadzenia działalności biznesowej.
 10. W stosunku do Państwa nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zobacz Politykę Cookies

Zobacz Politykę Prywatności 

Przejdź do paska narzędzi