Kodeks Etyki Grupy DBK dla Partnerów biznesowych
(zwany dalej „Kodeksem”)

Wstęp

Grupa DBK prowadzi działalność gospodarczą w sposób uczciwy, zgodny z prawem oraz zasadami etyki i dąży do stworzenia uczciwych i etycznych relacji z Partnerami biznesowymi, w tym w szczególności z klientami, dostawcami, podwykonawcami, usługodawcami oraz usługobiorcami (dalej łącznie zwanymi „Partnerami biznesowymi”).

Kodeks zawiera zasady uznane przez Grupę DBK za szczególnie ważne w relacjach biznesowych.

Kogo dotyczy Kodeks

Kodeks ma zastosowanie wobec Partnerów biznesowych Grupy DBK, od których Grupa DBK oczekuje przestrzegania najwyższych standardów etyki biznesowej, w tym między innymi zasad wyrażonych w Kodeksie. Jednocześnie Grupa DBK zobowiązuje się do traktowania Partnerów biznesowych zgodnie z postanowieniami Kodeksu, w sposób uczciwy i etyczny.

Partnerzy biznesowi zobowiązują się podjąć stosowne kroki, aby zagwarantować zgodność z wymaganiami wynikającymi z Kodeksu ze strony ich pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych.

Akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu następuje wraz z nawiązaniem współpracy ze spółką wchodzącą w skład Grupy DBK.

Zasady i wymagania

1. Wzajemny szacunek i brak dyskryminacji

Grupa DBK relacje służbowe oraz relacje z Partnerami biznesowymi opiera w szczególności na wzajemnym szacunku oraz na współpracy.

Partnerzy biznesowi zobowiązani są do:

✓ traktowania wszystkich pracowników oraz współpracowników Grupy DBK z należytym szacunkiem,
✓ przestrzegania praw swoich pracowników oraz obowiązujących przepisów antydyskryminacyjnych.

2. BHP oraz zgodność ze środowiskiem

Grupa DBK, aby spełnić wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nadrzędnie traktuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska podczas planowania i realizowania swoich zadań.

✓ Partnerzy biznesowi we współpracy z Grupą DBK zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

3. Prawa pracownicze oraz prawa człowieka

Grupa DBK przestrzega praw pracowniczych i praw człowieka. W Grupie DBK nie ma przyzwolenia na zatrudnianie dzieci oraz na współczesne niewolnictwo.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do budowania relacji pracowniczych na zasadzie dobrowolności, do przestrzegania prawa pracy oraz do ochrony i wsparcia prawa człowieka wobec swoich pracowników.

4. Etyka w Social Mediach

Grupa DBK korzysta z portali społecznościowych jako narzędzi do promowania swojej działalności oraz bliższego kontaktu z klientami. Zamieszczając treści w Internecie Grupa DBK szanuje prywatność, odmienność poglądów innych osób oraz działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania zasad komunikacji w sieci, tj. między innymi do udostępniania informacji zgodnych z faktami, a także do zamieszczania treści w Internecie biorąc pod uwagę przepisy o ochronie danych osobowych oraz o ochronie dóbr osobistych.

5. Ochrona konkurencji

W Grupie DBK nie są dozwolone działania niezgodne z prawem konkurencji, w szczególności nie jest dozwolone wchodzenie w zmowę z konkurentami. Dostawcy Grupy DBK to niezależni przedsiębiorcy wybierani na podstawie obiektywnych kryteriów. Relacji handlowych Grupa DBK nie wykorzystuje w celu naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej i wolnej konkurencji oraz stosują obowiązujące przepisy odnoszące się do konkurencji i działań antymonopolowych.
✓ Partnerzy biznesowi zapewniają, że nie dochodzi do wymiany chronionych informacji istotnych z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji lub jakichkolwiek innych działań ograniczających lub mogących ograniczać konkurencję.

6. Przeciwdziałanie korupcji, ochrona przed łapówkarstwem, przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Grupa DBK nie toleruje łapówkarstwa i korupcji. Nie uczestniczy w zakłócaniu wolnej konkurencji, nie narusza prawa, zapewnia uczciwą konkurencję i chroni się przed łapówkarstwem, aby zbudować zaufanie do Grupy DBK. Działanie Grupy DBK oparte jest na uczciwości. Grupa DBK nie oferuje i nie przyjmuje łapówek czy nieodpowiednich prezentów. Nie toleruje dostawców ani partnerów biznesowych, którzy działają wbrew powyższym zasadom.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zwalczania korupcji oraz prania pieniędzy.
✓ Partnerzy biznesowi gwarantują, że ich pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele nie wręczają, nie oferują, nie przyjmują korzyści majątkowych i niemajątkowych.

7. Darowizny rzeczowe, prezenty lub wyświadczanie przysług w relacjach biznesowych

✓ Zakazane jest oferowanie Grupie DBK przez Partnerów biznesowych jakichkolwiek prezentów w postaci pieniędzy (gotówka, przelew itp.) bez względu na wysokość kwoty.
✓ Zakazane jest oferowanie, obiecywanie lub wręczenie Partnerom biznesowym przez Grupę DBK jakichkolwiek prezentów w postaci pieniędzy (gotówka, przelew itp.) bez względu na wysokość kwoty.
✓ W celu przestrzegania normy postępowania powszechnie uznawanego za zwyczajowe należy postępować zgodnie z zasadą, że przyjmowanie i wręczanie upominków, prezentów lub darowizn jest niedopuszczalne, jeżeli nie pozostają one w granicach norm zwyczajowo przyjętych. Przy sprawdzaniu czy prezent lub upominek przekracza granice zwyczaju należy brać pod uwagę osobisty styl życia osób zaangażowanych, pozycję jaką zajmują w hierarchii oraz charakteru okazji, w ramach której upominek lub darowizna jest przekazywana.
✓ Zakazane jest przyjmowanie, oferowanie, obiecywanie lub wręczanie jakiejkolwiek darowizny w formie rzeczowej, chyba że takie zachowania nie wpływają i nie budzą podejrzenia wywierania jakiegokolwiek wpływu na decyzje biznesowe i nie naruszają zwyczajowo przyjętych norm.
✓ Zakazane jest uczestniczenie i zapraszanie na wydarzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem biznesu, uczestniczenie w tego typu imprezach także na koszt osób trzecich, chyba że zamiarem tych działań nie jest wywarcie zakazanego wpływu na decyzje biznesowe i nie budzi podejrzenia, że taki wpływ został osiągnięty oraz uczestnictwo i zapraszanie innych osób na tego typu wydarzenia mieści się w ramach zwyczajowo przyjętych norm.
✓ Partnerzy biznesowi nie powinni stosować powyższych reguł również w relacjach z innymi podmiotami.

8. Sankcje handlowe

Grupa DBK nie sprzedaje ani bezpośrednio, ani pośrednio do krajów lub klientów objętych przez UE, USA lub ONZ embargiem handlowym lub podobnymi sankcjami.

✓ Partnerzy biznesowi nie mogą nawiązywać kontaktów i współpracy z osobami podlegającymi sankcjom handlowym.
✓ Partnerzy biznesowi zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących międzynarodowych sankcji handlowych.

9. Konflikt interesów

Grupa DBK wykonuje swoje zadania i obowiązki w sposób bezstronny, unika konfliktu interesów, aby osobiste interesy nie pozostawały w kolizji z obowiązkami zawodowymi. W ten sposób podejmuje decyzje w najlepszym interesie swoich klientów i dostawców oraz zwiększa ich zaufanie do Grupy DBK. Grupa DBK jest neutralna politycznie.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są zgłosić potencjalny konflikt interesów na każdym etapie współpracy z Grupą DBK.

10. Ochrona informacji poufnych i tajemnicy handlowej

Grupa DBK chroni swoje informacje wewnętrzne, poufne oraz tajemnicę przedsiębiorstwa.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do stosowania i ochrony wszelkich informacji we właściwy sposób.
✓ Partnerzy biznesowi gwarantują utrzymanie w tajemnicy informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Grupy DBK przez swoich pracowników.

11. Ochrona danych osobowych

Grupa DBK przestrzega obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i podejmuje niezbędne działania, aby chronić gromadzone dane osobowe.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

12. Własność intelektualna

Grupa DBK wszelkie patenty, prawa autorskie, know-how, znaki towarowe itp., stanowiące własność intelektualną Grupy DBK, użytkuje właściwie i nie udostępnia ich bezzasadnie. Grupa DBK szanuje także własność intelektualną osób trzecich.

✓ Partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących własności intelektualnej.
✓ Partnerzy biznesowi nie mogą bez upoważnienia użytkować, publikować i ujawniać materiałów chronionych przez obowiązujące przepisy i należące do Grupy DBK.
✓ Partnerzy biznesowi zobowiązują się do korzystania z ww. materiałów w ramach upoważnienia wynikającego z umowy.

Sprawdzanie Partnera biznesowego

Ze względów prawnych Grupa DBK może wymagać przeprowadzenia badania typu due diligence dotyczącego swoich Partnerów biznesowych. Grupa DBK zastrzega sobie prawo do nie nawiązania lub zerwania relacji z Partnerem biznesowym, którego praktyki nie były zgodne ze standardami etyki biznesowej Grupy DBK.

Prawne konsekwencje naruszenia zasad i wymagań Kodeksu

Naruszenie przez Partnera biznesowego postanowień Kodeksu może spowodować rozwiązanie zawartych z nim umów i utratę kontaktów biznesowych z Grupą DBK w przyszłości.

Przejdź do paska narzędzi