POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danychosobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub udzielonej zgody,   są:

 1. DBK Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 2. Bene Trucks Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 3. TRUCK CARE Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 4. Eurotrailer Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 5. Pol-Assur Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 6. Nord Inwest Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 7. Totalparts Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 43 A.
 8. CTC Spółka z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Radoszowskiej 1 A.
 9.  WTC Spółka z o.o., z siedzibą w Długołęce, 55-095 Mirków, przy ul. Polnej 31.
 10. NL-Leasing Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lubowidzkiej 33.
 11. Remo-Car Sp. z o. o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1,
 12. NEW TRUCKS Sp. z o.o., z siedzibą w Święcicach, 05-860 Płochocin, przy ul. Zaborowskiej 1.
 13. On Road Truck Services S.A., z siedzibą w Poznaniu, 61-249 Poznań,  przy ul. Obodrzycka 73.

Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.grupadbk.com. Ze wszystkimi administratorami można kontaktować się pod adresem email iod@m3mcom.pl.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Informujemy, że administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować drogą poczty elektronicznej iod@m3mcom.pl.

Informacja o celach przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych, w zależności od nawiązanych relacji lub udzielonej zgody, jest:

 • prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami, których dane dotyczą,
 • wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą,
 • realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów,
 • marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator,
 • badania satysfakcji
 • prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,
 • realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy,
 • podejmowanie działań związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub ochroną przed roszczeniami.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla podmiotu danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. A w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody do czasu zrealizowania celu, na rzecz którego zostały pozyskane lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe:

 • potencjalnych klientów,
 • klientów,
 • potencjalnych kontrahentów,
 • kontrahentów,

Rodzaje przetwarzanych danych uzależnione są od charakteru i formy nawiązanego kontaktu,  obejmują:

 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, NIP,
 • dane adresowe: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzonej działalności,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,
 • dane elektroniczne: IP.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • fakt, że przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) , co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Zobacz Politykę Cookies

Wyszukaj serwis

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Przejdź do paska narzędzi