27.12.2023 r. 

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2022 R. PRZEZ WTC SP. Z O.O.

 

I. Podstawa prawna informacji o realizacji strategii podatkowej.

Obowiązek przygotowania i publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej WTC sp. z o.o. (dalej: „WTC” lub „Spółka”) wynika z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”). Przepis ten mówi, że podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

II. Działalność prowadzona przez WTC

Działalność gospodarcza prowadzona przez WTC skupia się na sprzedaży pojazdów ciężarowych oraz świadczeniu usług serwisowych dla takich pojazdów. 

Przychody do opodatkowania osiągnięte przez WTC kwalifikują ją do grona tzw. dużych podatników, wskazanych w art. 27b ust. 2 pkt 2 updop. W publikowanym przez Ministra Finansów wykazie podatników, u których kwota przychodów do opodatkowania za 2022 r. przekroczyła równowartość 50 mln EUR (https://www.gov.pl/attachment/7476d9e5-6e41-49e3-9eec-4279b3b1c591), WTC zajmuje pozycję 1642. WTC osiągnęła w 2022 r. przychody do opodatkowania 556.661.176 zł, koszty uzyskania przychodów 532.573.610 zł i zapłaciła za 2022 r. 4.576.637 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

WTC nie tworzy, ani nie jest częścią podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a updop

III. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Według oceny Spółki, działalność oraz transakcje prowadzone przez WTC nie powodują istotnego ryzyka podatkowego. Naczelną zasadą, którą kieruje się Spółka, jest unikanie rozwiązań/operacji, które z uwagi na niejasne przepisy prawa podatkowego mogą prowadzić do powstania takiego ryzyka. Spółka nie dąży również do agresywnej optymalizacji zobowiązań podatkowych i zapewnia rzetelne, i zgodne z przepisami prawa realizowanie obowiązków nakładanych prawem podatkowym. W szczególności oznacza to, że osiąganie korzyści podatkowych nie jest decydującą przesłanką podejmowanych działań.

Organem bezpośrednio odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji mających wpływ na rozliczenia podatkowe jest Zarząd Spółki działający przy wsparciu członka zarządu zajmującego stanowisko Dyrektora Finansowego.

Księgi rachunkowe WTC prowadzi zewnętrzny podmiot powiązany – Nord Inwest sp. o.o. (dalej: „Nord Inwest”) Jest to podmiot pełniący funkcje wewnętrznego działu księgowego dla podmiotów z Grupy DBK. W gestii Nord Inwest leży więc w szczególności bieżące prowadzenie rozliczeń podatkowych (określanie obowiązków, kalkulacja zobowiązań, przygotowywanie i przekazywanie wymaganych informacji i deklaracji oraz dokonywanie płatności zobowiązań podatkowych). WTC udzieliła odpowiednich pełnomocnictw osobom występujących z ramienia Nord Inwest. Nord Inwest identyfikuje też zagadnienia związane z rozliczeniami, które mogą być związane z wątpliwościami i w razie potrzeby angażuje zewnętrznego doradcę. Nord Inwest zapewnia właściwe przygotowanie merytoryczne swoich pracowników – uczestniczą oni w kursach i szkoleniach oraz korzystają ze wsparcia zewnętrznych doradców.

Obowiązuje procedura, zgodnie z którą Nord Inwest opiniuje pod kątem rozliczeń podatkowych wszystkie umowy przed ich podpisaniem przez WTC. Opinia ta jest brana pod uwagę przez Zarząd WTC i często jest podstawą wprowadzenia zmian do proponowanych umów.

Powyższe procedury i struktura organizacyjna mają na celu kompleksowe zapewnienie prawidłowego rozliczania/obliczania i deklarowania zobowiązań publicznoprawnych z uwzględnieniem identyfikacji ryzyk podatkowych. Opiniowanie umów umożliwia identyfikację potencjalnych nieprawidłowości, wątpliwości lub niekorzystnych skutków mogących powodować nieprawidłowości w rozliczeniach zobowiązań publicznoprawnych już przed dokonaniem czynności rodzących obowiązek publicznoprawny.

Obowiązkiem Nord Inwest jest również identyfikacja obowiązków WTC wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, odnoszących się do raportowania schematów podatkowych. W tym celu Nord Inwest jest angażowana we wszystkie procesy decyzyjne dotyczące nowych przedsięwzięć WTC. Postępowanie w tym zakresie jest zgodnie z wdrożoną (obejmującą WTC, Nord Inwest oraz inne podmioty z Grupy DBK) wewnętrzną procedurą określającą zasady realizacji przez Grupę DBK obowiązków wynikających z przepisów art. 86a – 86o ustawy Ordynacja Podatkowa.

W gestii Nord Inwest jest również ocena kontrahentów WTC, zgodnie z „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że znaczna większość zakupów dokonywanych przez WTC następuje od uznanych podmiotów, z którymi WTC i Grupa DBK współpracuje od lat i których status oraz prawidłowość rozliczeń podatkowych nie budzi wątpliwości.

IV.   Informacja na temat dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Spółka w 2022 r. nie stosowała dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową – nie zawarła, ani nie wnioskowała o zawarcie umowy o współdziałanie, ani uprzedniego porozumienia cenowego.

V. Informacje dot. realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Spółka terminowo i prawidłowo realizuje swoje obowiązki dotyczące rozliczeń podatkowych. W razie wystąpienia nieprawidłowości lub opóźnień są one niezwłocznie usuwane.

Jak wspomniano, Nord Inwest na bieżąco monitoruje, czy występują obowiązki WTC związane z raportowaniem schematów podatkowych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W 2022 r. obowiązki takie nie wystąpiły – WTC nie uczestniczyła w schemacie podatkowym. Spółka zatem nie raportowała schematów podatkowych w 2022 r.

VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 105.853.210,66 zł. Wartość transakcji dokonywanych przez WTC z podmiotami powiązanymi w 2022 r. (ustalona zgodnie z przepisami updop) przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. kwotę 5.292.660,53 zł) dla transakcji:

 • Sprzedaży pojazdów do podmiotu powiązanego,
 • Zakupu pojazdów od podmiotu powiązanego oraz
 • Zakupu części od podmiotu powiązanego.

Oprócz tego, WTC zawierała w 2022 r. z podmiotami powiązanymi następujące transakcje o wartościach poniżej wskazanego progu:

 • Sprzedaż pojazdów,
 • Sprzedaż części do pojazdów,
 • Sprzedaż usług serwisowych,
 • Najem nieruchomości podmiotom powiązanym,
 • Usługi przeprowadzenia pojazdu,
 • Osiągania prowizji od podmiotu powiązanego od sprzedaży,
 • Pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu,
 • Refakturowanie kosztów na podmioty powiązane,
 • Zakup części do pojazdów od podmiotów powiązanych,
 • Zakup usług serwisowych od podmiotów powiązanych,
 • Zakup usług leasingu od podmiotu powiązanego,
 • Zakup pojazdu od podmiotu powiązanego,
 • Najem nieruchomości od podmiotów powiązanych,
 • Najem pojazdów od podmiotów powiązanych,
 • Zakup usług transportowych,
 • Koszty refakturowane przez podmioty powiązane na WTC,
 • Zakup środków trwałych od podmiotów powiązanych,
 • Zakup towarów,
 • Zakup usług IT,
 • Zakup usług rachunkowych,
 • Zakup usług telematycznych.

VII.  Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop

Spółka nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

VIII.  Wnioski o wydanie stanowiska organów podatkowych

Spółka w roku 2022 r. nie składała wniosków o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej,
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

IX. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

X.  Inne

Informacja o realizowanej strategii podatkowej jest sporządzana i, po jej akceptacji przez Zarząd WTC, podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: https://grupadbk.com/komunikaty-wtc/ w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie aktualizowana i publikowana za każdy rok podatkowy.

Informacja o adresie strony internetowej, na której informacja o realizowanej strategii podatkowej jest publikowana, zostanie przekazana do właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego.


Archiwum komunikatów

Przejdź do paska narzędzi