28.12.2022r. 

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 R. PRZEZ BENE TRUCKS SP. Z O.O.

 

I. Podstawa prawna informacji o realizacji strategii podatkowej.

Obowiązek przygotowania i publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej BENE TRUCKS sp. z o.o. (dalej: „BENE TRUCKS” lub „Spółka”) wynika z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”). Przepis ten mówi, że podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
  • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

II. Działalność prowadzona przez BENE TRUCKS

Działalność gospodarcza prowadzona przez BENE TRUCKS skupia się na imporcie i sprzedaży używanych pojazdów ciężarowych. 

Przychody do opodatkowania osiągnięte przez BENE TRUCKS kwalifikują ją do grona tzw. dużych podatników, wskazanych w art. 27b ust. 2 pkt 2 updop. W publikowanym przez Ministra Finansów wykazie podatników, u których kwota przychodów do opodatkowania za 2021 r. przekroczyła równowartość 50 mln EUR (https://www.gov.pl/attachment/a3ba7792-af1e-47c2-ad9d-8524fedabe85), BENE TRUCKS zajmuje pozycję 2167. BENE TRUCKS osiągnęła w 2021 r. przychody do opodatkowania 345.752.681 zł, koszty uzyskania przychodów 324.707.839 zł i zapłaciła za 2021 r. 3.998.520 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

BENE TRUCKS nie tworzy, ani nie jest częścią podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a updop

III. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Według oceny Spółki, działalność oraz transakcje prowadzone przez BENE TRUCKS nie powodują istotnego ryzyka podatkowego. Naczelną zasadą, którą kieruje się Spółka, jest unikanie rozwiązań/operacji, które z uwagi na niejasne przepisy prawa podatkowego mogą prowadzić do powstania takiego ryzyka. Spółka nie dąży również do agresywnej optymalizacji zobowiązań podatkowych i zapewnia rzetelne, i zgodne z przepisami prawa realizowanie obowiązków nakładanych prawem podatkowym. W szczególności oznacza to, że osiąganie korzyści podatkowych nie jest decydującą przesłanką podejmowanych działań.

Organem bezpośrednio odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji mających wpływ na rozliczenia podatkowe jest Zarząd Spółki działający przy wsparciu członka zarządu zajmującego stanowisko Dyrektora Finansowego.

Księgi rachunkowe BENE TRUCKS prowadzi zewnętrzny podmiot powiązany – Nord Inwest sp. o.o. (dalej: „Nord Inwest”) Jest to podmiot pełniący funkcje wewnętrznego działu księgowego dla podmiotów z Grupy DBK. W gestii Nord Inwest leży więc w szczególności bieżące prowadzenie rozliczeń podatkowych (określanie obowiązków, kalkulacja zobowiązań, przygotowywanie i przekazywanie wymaganych informacji i deklaracji oraz dokonywanie płatności zobowiązań podatkowych). BENE TRUCKS udzieliła odpowiednich pełnomocnictw osobom występujących z ramienia Nord Inwest. Nord Inwest identyfikuje też zagadnienia związane z rozliczeniami, które mogą być związane z wątpliwościami i w razie potrzeby angażuje zewnętrznego doradcę. Nord Inwest zapewnia właściwe przygotowanie merytoryczne swoich pracowników – uczestniczą oni w kursach i szkoleniach oraz korzystają ze wsparcia zewnętrznych doradców.

Obowiązuje procedura, zgodnie z którą Nord Inwest opiniuje pod katem rozliczeń podatkowych wszystkie umowy przed ich podpisaniem przez BENE TRUCKS. Opinia ta jest brana pod uwagę przez Zarząd BENE TRUCKS i często jest podstawą wprowadzenia zmian do proponowanych umów.

Powyższe procedury i struktura organizacyjna mają na celu kompleksowe zapewnienie prawidłowego rozliczania/obliczania i deklarowania zobowiązań publicznoprawnych z uwzględnieniem identyfikacji ryzyk podatkowych. Opiniowanie umów umożliwia identyfikację potencjalnych nieprawidłowości, wątpliwości lub niekorzystnych skutków mogących powodować nieprawidłowości w rozliczeniach zobowiązań publicznoprawnych już przed dokonaniem czynności rodzących obowiązek publicznoprawny.

Obowiązkiem Nord Inwest jest również identyfikacja obowiązków BENE TRUCKS wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, odnoszących się do raportowania schematów podatkowych. W tym celu Nord Inwest jest angażowana we wszystkie procesy decyzyjne dotyczące nowych przedsięwzięć BENE TRUCKS. Postępowanie w tym zakresie jest zgodnie z wdrożoną (obejmującą BENE TRUCKS, Nord Inwest oraz inne podmioty z Grupy DBK) wewnętrzną procedurą określającą zasady realizacji przez Grupę DBK obowiązków wynikających z przepisów art. 86a – 86o ustawy Ordynacja Podatkowa.

W gestii Nord Inwest jest również ocena kontrahentów BENE TRUCKS, zgodnie z „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że znaczna większość zakupów dokonywanych przez BENE TRUCKS następuje od uznanych podmiotów, z którymi BENE TRUCKS i Grupa DBK współpracuje od lat i których status oraz prawidłowość rozliczeń podatkowych nie budzi wątpliwości.

IV.   Informacja na temat dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Spółka w 2021 r. nie stosowała dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową – nie zawarła, ani nie wnioskowała o zawarcie umowy o współdziałanie, ani uprzedniego porozumienia cenowego.

V. Informacje dot. realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Spółka terminowo i prawidłowo realizuje swoje obowiązki dotyczące rozliczeń podatkowych. W razie wystąpienia nieprawidłowości lub opóźnień są one niezwłocznie usuwane.

Jak wspomniano, Nord Inwest na bieżąco monitoruje, czy występują obowiązki BENE TRUCKS związane z raportowaniem schematów podatkowych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W 2021 r. obowiązki takie nie wystąpiły – BENE TRUCKS nie uczestniczyła w schemacie podatkowym. Spółka zatem nie raportowała schematów podatkowych w 2021 r.

VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 60.624.572,20 zł. Wartość transakcji dokonywanych przez BENE TRUCKS z podmiotami powiązanymi w 2021 r. (ustalona zgodnie z przepisami updop) przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. kwotę 3 031 228,61 zł) dla transakcji sprzedaży pojazdów ciężarowych do podmiotu powiązanego, transakcji zakupu usług serwisowych od podmiotu powiązanego oraz transakcji zakupu pojazdów od podmiotu powiązanego.

Oprócz tego, BENE TRUCKS zawierała w 2021 r. z podmiotami powiązanymi następujące transakcje o wartościach poniżej wskazanego progu:

 • Sprzedaż pojazdów,
 • Refakturowanie kosztów na podmioty powiązane,
 • Świadczenie usług transportowych,
 • Pośrednictwo w sprzedaży pojazdów (w zamian za prowizję otrzymywaną od podmiotów powiązanych),
 • Zakup pojazdów od podmiotów powiązanych,
 • Zakup części do pojazdów od podmiotów powiązanych,
 • Zakup usług serwisowych,
 • Zakup środków trwałych/wyposażenia i towarów,
 • Zakup usług leasingu od podmiotu powiązanego,
 • Najem nieruchomości od podmiotów powiązanych,
 • Koszty refakturowane przez podmioty powiązane na BENE TRUCKS,
 • Zakup usług IT,
 • Zakup usług rachunkowych.

VII. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop

Spółka nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

VIII. Wnioski o wydanie stanowiska organów podatkowych

Spółka w roku 2021 r. nie składała wniosków o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej,
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

IX. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

X. Inne

Informacja o realizowanej strategii podatkowej jest sporządzana i, po jej akceptacji przez Zarząd BENE TRUCKS, podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: https://grupadbk.com/komunikaty-bene-trucks/ w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie aktualizowana i publikowana za każdy rok podatkowy.

Informacja o adresie strony internetowej, na której informacja o realizowanej strategii podatkowej jest publikowana, zostanie przekazana do właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego.

 

Przejdź do paska narzędzi